Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 491 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 25
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
2 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3 12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
4 17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
5 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
6 04/2019/TT-BTC 18/01/2019 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
7 01/2019/TT-BCT 09/01/2019 Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu
8 02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
9 01/NQ-CP 01/01/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
10 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
11 48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
12 49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
13 44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
14 41/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
15 42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
16 43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
17 132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
18 09/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
19 13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
20 31/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 491 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 25