Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 661 - 678 trong 678 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
661 04/2006/QĐ-UBND 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
662 56/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
663 60/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
664 59/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
665 52/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
666 188/2004/QĐ-TTg 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
667 05-2004/TT-BXD 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
668 190/2004/QĐ-UB 30/07/2004 Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
669 87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
670 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT 18/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
671 16/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT XÂY DỰNG
672 07/2019/TT-BXD Về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng
673 1584/QĐ-BTNMT Về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
674 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
675 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân
676 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
677 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
678 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
Hiển thị kết quả từ 661 - 678 trong 678 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34