Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 675 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 33/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
22 35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
23 08/CT-TTg 26/03/2021 Về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
24 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
25 21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
26 10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
27 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
28 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
29 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
30 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
31 879/TCHQ-TXNK 23/02/2021 Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công
32 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
33 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
34 06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
35 108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
36 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
37 09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
38 11/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
39 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
40 1557/QĐ-TCT 02/10/2020 Về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 675 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 34