Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 507 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
22 01/NQ-CP 01/01/2019 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
23 02/NQ-CP 01/01/2019 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
24 48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi tiết kiệm
25 49/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
26 44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
27 42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
28 136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
29 41/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
30 43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
31 132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
32 09/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
33 13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
34 31/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
35 35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
36 56/2018/TT-BCT 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
37 29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
38 52/2018/TT-BCT 25/12/2018 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm
39 22/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
40 163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Quy định về việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 507 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26