Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 461 - 473 trong 473 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 24
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
461 56/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
462 60/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
463 59/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
464 188/2004/QĐ-TTg 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
465 05-2004/TT-BXD 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
466 190/2004/QĐ-UB 30/07/2004 Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
467 87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
468 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT 18/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
469 16/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT XÂY DỰNG
470 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
471 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân
472 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
473 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
Hiển thị kết quả từ 461 - 473 trong 473 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 24