Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 461 - 480 trong 507 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
461 12/2009/NĐ-CP 10/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
462 04/2009/NĐ-CP 14/01/2009 Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
463 93/2008/QĐ-UBND 26/12/2008 Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tên địa bàn TPHCM
464 84/2008/QĐ-UBND 11/12/2008 Về ban hành quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại TPHCM
465 19/2008/TT-BXD 20/11/2008 Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
466 106/2008/NĐ-CP 19/09/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
467 04/2008/TT-BTNMT 18/09/2008 Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án BVMT
468 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
469 21/2008/NĐ-CP 28/02/2008 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
470 106/2007/TTLT/BTC-BTCMT 06/09/2007 Sửa đổi bổ sung thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
471 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT 30/08/2007 Về hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.
472 09/2007/TT-BTM 17/07/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
473 07/2007/TT-BTNMT 03/07/2007 Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý
474 88/2007/NĐ-CP 28/05/2007 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
475 32/2007/TT-BTC 09/04/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
476 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Về quản lý chất thải rắn
477 53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
478 24/2007/NĐ-CP 14/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
479 23/2007/NĐ-CP 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
480 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007 BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
Hiển thị kết quả từ 461 - 480 trong 507 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26