Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCX/KCN

Thực hiện công tác quản lý môi trường trong khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX/KCN), Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) yêu cầu các Công ty Phát triển hạ tầng KCX/KCN và các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX/KCN thực hiện như sau:

1. Đối với các Công ty Phát triển hạ tầng KCX/KCN:

- Thực hiện đúng các nội dung về công tác quản lý, bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

- Bố trí nhân sự, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường (BVMT) đủ số lượng và năng lực để thực hiện công tác giám sát và BVMT tại KCX/KCN theo đúng quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp trong KCX/KCN, giải quyết bước đầu và báo cáo đến Ban Quản lý để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, theo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và các Công ty PTHT KCX/KCN.

- Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động xả thải, đấu nối thoát nước thải, nước mưa; thường xuyên nạo vét các tuyến kênh rạch trong phạm vi KCX/KCN, kịp thời phát hiện và khắc phục đấu nối sai quy định, ngăn chặn ngay tình trạng nước thải thoát ra môi trường thông qua hệ thống thoát nước mưa của các doanh nghiệp. Cần lưu ý các Doanh nghiệp có nguồn phát sinh nước thải với lưu lượng lớn, thành phần và tính chất ô nhiễm cao như: dệt nhuộm, thuộc da, xi mạ, thủy sản,…có khả năng ảnh hưởng lớn đến việc vận hành của Trạm xử lý nước thải tập trung; trong quá trình thực hiện giám sát nếu phát hiện trường hợp doanh nghiệp xả nước thải vượt quá tiêu chuẩn đấu nối thì phải có biện pháp ngưng dịch vụ thoát nước, yêu cầu khắc phục, đồng thời có văn bản báo cáo Ban Quản lý để xử lý theo quy định.

- Thực hiện việc thỏa thuận đấu nối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX/KCN; định kỳ lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước thải theo đúng quy định của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ; việc xác định hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải phải được phân tích tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn đã được đăng ký với Bộ Tài nguyên & Môi trường.

- Bùn thải từ Trạm xử lý nước thải tập trung của KCX/KCN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Thực hiện báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCX/KCN theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đảm bảo diện tích cây xanh đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

- Đối với công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ: thực hiên theo nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 230/TCMT-QLCT ngày 22 tháng 01 năm 2020.

2. Đối với các Doanh nghiệp/Cơ sở đang hoạt động trong KCX/KCN:

- Thực hiện đúng các nội dung về công tác quản lý, bảo vệ môi trường theo hồ sơ pháp lý về môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận (Lưu ý: Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất, công nghệ, các công trình bảo vệ môi trường thì phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện).

- Xử lý nước thải phát sinh và đấu nối thoát nước đúng quy định vào hệ thống thu gom của Công ty Phát triển hạ tầng KCX/KCN.

- Xử lý bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn quy định.

- Thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục vận động người lao động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt tại nơi làm việc và nơi ở; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Ban Quản lý đã có Công văn số 619/BQL-MT ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết).

- Tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về công tác bảo vệ môi trường do Ban Quản lý tổ chức.

- Đối với các cơ sở có sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về an toàn hóa chất, thực hiện biện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Trường hợp cần được hướng dẫn thêm thông tin có thể liên hệ Sở Công Thương thành phố - Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường, số điện thoại (028) 38277416.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ Ban Quản lý - Phòng Quản lý Môi trường theo số điện thoại (028) 39118445 để được hướng dẫn chi tiết./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779179