Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Một số quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

I. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

II. Trình tự thực hiện (khi doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài):

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (LĐNN)

Trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng người LĐNN, người sử dụng lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐNN với cơ quan quản lý lao động.

- Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN thì người sử dụng lao động báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người LĐNN trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng người LĐNN.

2. Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/Cấp giấy phép lao động

Xác nhận người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan quản lý lao động xác nhận trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người LĐNN bắt đầu làm việc.

  • Đối với trường hợp không phải làm thủ tục xác nhận người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ: Trường hợp quy định tại khoản 4, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và khoản 1, 2, 8 và 11 Điều 7 Nghị định 152 thì người sử dụng lao động báo cáo cơ quan quản lý lao động trước ít nhất 03 ngày, kể từ ngày người LĐNN dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Cấp GPLĐ: Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người LĐNN dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ tại cơ quan quản lý lao động.

3. Ký kết hợp đồng lao động

- Người LĐNN làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi được cấp GPLĐ thì người sử dụng lao động và người LĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp GPLĐ.

4. Báo cáo tình hình sử dụng người LĐNN

Người sử dụng lao động thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 05/7) và hằng năm (trước ngày 05/01 của năm sau) về tình hình sử dụng người LĐNN gửi cơ quan quản lý lao động.

5. Thu hồi giấy phép lao động

Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động, trong 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi GPLĐ của người LĐNN để nộp lại cho cơ quan quản lý lao động đã cấp GPLĐ kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42575106