Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Thực hiện Công văn số 20832/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp truy cập Hệ thống nhập liệu Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (link https://sldqd08.tphcm.gov.vn) để cung cấp danh sách người lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội khi thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Thường xuyên theo dõi trên Hệ thống nhập liệu để biết kết quả hồ sơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phê duyệt; thực hiện chi cho người lao động theo đúng thời gian quy định.

- Thời gian bắt đầu áp dụng: Từ ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai đến người lao động và lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo đúng quy định gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để được giải quyết./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779152