Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 20440/SLĐTBXH-GDNN ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nội dung như sau:

1. Đề xuất nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực theo mẫu Phụ lục đính kèm.

2. Thời hạn gửi danh sách: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

3. Doanh nghiệp gửi mẫu Phụ lục gồm file scan và file exel về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động) qua hộp thư điện tử: dmtri.hepza@tphcm.gov.vn để tổng hợp.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794423