Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

Thực hiện Công văn số 5042/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp như sau:

Căn cứ mức hỗ trợ kinh phí và điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro năm 2022 (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động) để tổng hợp chậm nhất ngày 24 tháng 02 năm 2022.

Doanh nghiệp gửi biểu mẫu đăng ký qua hộp thư điện tử laodong.hepza@tphcm.gov.vn gồm bản scan định dạng pdf (có ký tên, đóng dấu) và bản mềm định dạng Word/Excel./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45940202