Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 969/KH-BQL ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý)  về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2022;

Ban Quản lý đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề:

“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và tình hình của địa phương, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp đảm bảo thiết thực hiệu quả, hướng về người lao động, có tính lan toả lớn.

- Thực hiện treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú phù hợp theo chủ đề Tháng hành động (theo một trong các nội dung đính kèm).

- Tùy theo điều kiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

- Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, quan trắc môi trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Thực hiện xây dựng đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất của đơn vị, các quy trình an toàn lao động cho những công việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3. Các hoạt động khác:

Tuỳ theo tình hình điều kiện cụ thể tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động, thân nhân người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khả năng tài chính và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động tham gia các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (theo mẫu báo cáo đính kèm) trước ngày 30/6/2022./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778890