Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 753/KH-BQL ngày 29/3/2022 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) về kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022, Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp việc kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 như sau:

1. Nội dung và nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra:

Kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở việc thực hiện pháp luật lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, đề xuất thanh tra những đơn vị vi phạm.

2. Trách nhiệm của các Doanh nghiệp

- Người đại diện pháp luật của công ty tham gia tiếp đoàn theo lịch kiểm tra đính kèm (trường hợp cử nhân sự khác phải có giấy ủy quyền theo quy định).

- Mời đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cùng tham dự;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, chuẩn bị các hồ sơ theo danh mục hồ sơ cần chuẩn bị (đính kèm).

3. Thành phần Đoàn:

- Đại diện Phòng Quản lý lao động - Ban Quản lý.

- Đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh

- Đại diện Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794436