Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Căn cứ Khoản 1 Điều 22, Khoản 1 Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012:

“Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn

1.   Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động”.

Căn cứ Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố ban hành Kế hoạch số 15/KH-CĐKCX về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội VI Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Thực hiện các quy định pháp luật về Công đoàn và để đảm bảo tiến độ đại hội công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị Ban Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có tổ chức công đoàn quan tâm triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.   Phối hợp Công đoàn cơ sở triển khai việc tổ chức Đại hội công đoàn tại doanh nghiệp theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong doanh nghiệp, người lao động về đại hội công đoàn và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

2.   Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, thời gian để Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội theo đúng Kế hoạch số 15/KH-CĐKCX của Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, thời gian tổ chức đại hội công đoàn cơ sở thực hiện trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Tạo điều kiện để người lao động tham dự Đại hội theo quy định. Khuyến khích các doanh nghiệp tùy vào thực tiễn tại đơn vị xem xét, tạo điều kiện để Đại hội có thể diễn ra trong giờ hành chánh./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46785505