Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (viết tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP), Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm như sau:

1. Thực hiện báo cáo theo Mẫu số 01/PL1 ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong.html).

2. Thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm) gửi về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý Lao động) qua đường bưu điện đến địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi bản scan đến hộp thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn,

Hạn chót: ngày 05/06/2021

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đúng biểu mẫu và thời gian quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778924