Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, kể từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc Tổng điều tra được triển khai 5 năm 1 lần, có quy mô lớn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

(1) Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

(2) Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020.

(3) Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Phạm vi điều tra: bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp có địa điểm đóng trên địa bàn Thành phố.

  • Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu được thu thập dựa trên thông tin số liệu phát sinh trong năm 2020

  • Thời điểm điều tra: công tác điều tra doanh nghiệp được bắt đầu từ ngày 01/3/2021

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp quan tâm thực hiện việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đảm bảo đúng thời hạn, tiến độ theo quy định. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (số 29 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp.HCM, điện thoại: 028.38248865)./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794438