Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các KCX, KCN thành phố năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 10662/HD-SLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; ngày 26/04/2021 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đã ban hành kế hoạch số 1020/KH-BQL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, thúc đẩy các hoạt động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động đến người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp; đảm bảo tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

II. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề:

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

2. Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động của Ban Quản lý:

   a. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền:

 • Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý để tuyên truyền về các chế độ chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các doanh nghiệp.

 • Triển khai hướng dẫn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp và các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN;

 • Phối hợp Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

   b. Hoạt động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động:

 • Phối hợp Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

 • Phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động.

   c. Các hoạt động khác:

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động theo qui định pháp luật hiện hành.

2. Hoạt động của doanh nghiệp và các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN:

   a. Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021:

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 phù hợp với đặc điểm tình hình doanh nghiệp đảm bảo thiết thực hiệu quả, hướng về người lao động, có tính sâu rộng và lan tỏa lớn.

 • Thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong khu vực doanh nghiệp (theo một trong các nội dung đính kèm).

 • Tổ chức phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin, tờ rơi và các hình thức tuyên truyền khác về nội dung thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp.

 • Tùy theo điều kiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động nâng cao nhận thức và ý thức của người lao động trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn phù hợp theo chủ đề Tháng hành động.

   b. Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

 • Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; quan trắc môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 • Thực hiện xây dựng đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất của đơn vị, các quy trình an toàn vệ sinh lao động cho những công việc, địa điểm sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.

 • Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị và dụng cụ bảo hộ lao động.

 • Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; lắp các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của thiết bị.

 • Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

 • Tùy theo tình hình điều kiện cụ thể tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thân nhân người chết do tai nạn lao động.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Quản lý Lao động:

 • Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

 • Phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Việc làm - An toàn Lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thanh tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

2. Các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN:

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Quản lý, tình hình thực tế tại KCX-KCN, khả năng tài chính và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động tham gia các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý trước ngày 30/6/2021.

3. Các doanh nghiệp trong KCX-KCN:

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Quản lý, khả năng tài chính và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động tham gia các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các Doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (theo mẫu báo cáo đính kèm) trước ngày 30/6/2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778885