Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

- Căn cứ Chương V Bộ luật lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể;

- Căn cứ Chương V Nghị định số số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (viết tắt là Nghị định 145/2020/NĐ-CP) quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Căn cứ Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt Ban Quản lý) đã có công văn số 522/BQL-LĐ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật lao động theo Bộ luật lao động năm 2019, trong đó có việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, đến nay, số lượng doanh nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và Hội nghị người lao động chưa cao và chưa thực hiện chế độ báo cáo về Ban Quản lý theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Ban Quản lý đề nghị các Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp nghiêm túc rà soát, thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP và gửi về Ban Quản lý (thông qua Phòng quản lý lao động). Nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở theo Khoản 2 và Khoản 5 Điều 37 và Điều 47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

2. Tổ chức thực hiện đối thoại tại nơi làm việc (đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên, đối thoại khi có vụ việc) và tổ chức hội nghị người lao động theo quy định và theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do doanh nghiệp xây dựng.

3. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm) báo cáo tình hình thực hiện đối thoại, hội nghị người lao động và quy chế dân chủ tại doanh nghiệp về Ban Quản lý (thông qua Phòng quản lý lao động) theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 37 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (theo mẫu đính kèm)

Các doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu Quy chế quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Biên bản đối thoại; Biên bản Hội nghị người lao động bằng cách quét mã QR Code:

Ban Quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại DN, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 15 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022:

- Không xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

- Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; không thực hiện đối thoại khi có yêu cầu; không phối hợp tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.

- Không công khai nội dung chính của đối thoại hoặc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

- Không bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối thoại tại nơi làm việc.

- Không cử hoặc cử không đúng thành phần đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

- Không báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý; địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1; Điện thoại: 028.38232575 – 028.38290405 (nội bộ: 32, 33, 34, 35); Email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn./ để được hướng dẫn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778659