Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
“Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022-2026

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 2671/KH-UBND “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022-2026.

Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của người lao động nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện để người lao động được rèn luyện, cống hiến, ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển ổn định và bền vững của Thành phố.

Theo Kế hoạch số 2671/KH-UBND, trong giai đoạn 2022 – 2026, hàng năm, Thành phố sẽ triển khai một số nội dung như sau:

  • Ít nhất 01 Ngày hội Văn hóa - Thể thao cho công chức, viên chức, công nhân lao động tại các địa phương có đông công nhân, người lao động sinh sống.

  • Ít nhất 20 chuyến xe công nghệ về hướng dẫn sử dụng công nghệ, Internet, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phục vụ thư viện lưu động cho công chức, viên chức và công nhân lao động.

  • Ít nhất 10 chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn Thành phố.

  • Ít nhất 10 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống; các giải thể thao quần chúng theo từng cấp với những hình thức phù hợp.

  • Ít nhất 100 đợt tham quan miễn phí hoặc trợ giá vé tại các bảo tàng, khu di tích cho công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố.

  • Phấn đấu ít nhất 90% công chức, viên chức, công nhân lao động và người sử dụng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tuyên truyền phổ biến pháp luật.

  • Phấn đấu ít nhất 75% các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có điểm sinh hoạt văn hóa hoặc trang bị dụng cụ thể dục thể thao cho công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị:

1. Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp: quan tâm triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì/thành lập điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao tại doanh nghiệp; phấn đấu nâng cao chất lượng, trang bị thêm cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, dụng cụ thể dục thể thao cho người lao động.

- Vận động người lao động tự chọn môn thể thao yêu thích, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện và nâng cao sức khỏe của bản thân.

- Phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp (Công đoàn cơ sở) tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nghỉ mát... cho người lao động tại đơn vị.

- Phối hợp công đoàn cơ sở tham gia xây dựng danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa” theo Hướng dẫn số 58/HĐ-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công nhận, công nhận lại các danh hiệu cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và Công văn số 1319/UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Định kỳ, trước ngày 20 tháng 10 hàng năm, các doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa” gửi thông tin về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý lao động) để theo dõi, tổng hợp.

2. Đối với các Công ty phát triển hạ tầng: Ngoài các nội dung nêu tại Mục 1, Ban Quản lý đề nghị:

- Đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp đã có Trung tâm sinh hoạt công nhân/Công trình văn hóa - thể thao: tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao.

         - Tích cực tham gia phối hợp địa phương tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa tại doanh nghiệp và trong các khu chế xuất và công nghiệp.

- Phối hợp, kết nối các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động trong các khu chế xuất và công nghiệp như: chiếu phim lưu động, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, sân chơi cuối tuần...

Định kỳ, trước ngày 20 tháng 10 hàng năm, các Công ty phát triển hạ tầng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý (thông qua Phòng Quản lý lao động) để tổng hợp báo cáo theo quy định./..

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778667