Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020).

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chưa được ban hành. Tiếp theo Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ban hành Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo đến Quý doanh nghiệp việc triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020 sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định hướng dẫn tại Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu cho đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 và Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được ban hành.

Ban Quản lý sẽ thông tin cho Quý Doanh nghiệp ngay khi có hướng dẫn mới từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư được triển khai thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43608862