Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Phải quan trắc tự động tất cả các hồ chứa

Chiều 24/02/2017, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Quốc hội rất quan tâm đến việc các hồ chứa đều phải xây dựng phương pháp ứng phó với các sự cố như thế nào. Bộ trưởng yêu cầu tất cả các hồ chứa đều phải quan trắc tự động, phải có số liệu quan trắc số lượng, trữ lượng, lưu lượng dòng chảy…

Quản lý tài nguyên nước là công việc hết sức quan trọng

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung vào 2 vấn đề lớn đó là: giải quyết những vấn đề hết sức cấp bách và bên cạnh đó là chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn và quản lý một cách bài bản đồng bộ. Các đơn vị phát huy sáng tạo, quản lý một cách đồng bộ, đề xuất những biện pháp, giải pháp một cách toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước không chỉ là của các đơn vị trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước mà tất cả các đơn vị có liên quan trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và các địa phương và doanh nghiệp đều có trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên nước trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước là ưu tiên số 1

Quản lý tài nguyên nước là bất cứ khi nào cũng có thể chỉ ra ở đâu đủ nước cho phát triển công nghiệp công nghệ cao, ở đâu có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ở đâu có thể làm du lịch… tức là cần có quy hoạch rõ ràng bao gồm rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực quan trắc, giám sát hệ thống nước mặt và nước ngầm, quan trắc trong nước, quan trắc xuyên biên giới (trường hợp sông Mê kông). Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị quản lý tài nguyên nước phải phối hợp thông tin với các nước có chung biên giới để đưa ra những dự báo về nguồn nước quốc tế có tác động đến Việt Nam để đưa ra những cảnh báo kịp thời.

Quan trắc tự động tất cả các hồ chứa

Về công tác điều tiết các hồ chứa trong thời gian tới, yêu cầu các chủ hồ chứa đều phải xây dựng phương pháp ứng phó với các sự cố và phải chịu trách nhiệm theo 11 quy trình quản lý liên hồ chứa đã ban hành.

Các đơn vị liên quan phải tham mưu để ban hành văn bản yêu cầu tất cả các hồ chứa đều phải có số liệu quan trắc số lượng, trữ lượng, lưu lượng dòng chảy… qua hình thức quan trắc tự động đưa về Cục Quản lý tài nguyên nước quản lý. “Có như vậy chúng ta mới có thể quản lý, giám sát được các hồ chứa để đảm bảo an toàn cho hạ du” - Bộ trưởng nói.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của lĩnh vực quản lý tài nguyên nước

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, bảo vệ nước dưới đất …để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình mới.

Thứ hai, rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình vận hành các hồ chứa, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành điều tiết nước đáp ứng yêu cầu về phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của các hồ chứa.

Thứ ba, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu. Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, nhất là khai thác, tận thu cát, sỏi trên sông, hồ, san lấp, bờ sông…

Thứ tư, xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, trước hết là quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng, Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước và Quy hoạch tài nguyên nước một số lưu vực sông liên tỉnh như Cửu Long, Sê San, Srepok...Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo...

Thứ năm, xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Trong đó, chú trọng việc kiểm soát toàn diện, theo thời gian thực việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ và các hoạt động xả nước thải của các cơ sở xả nước thải lớn, gây ô nhiễm nguồn nước.

Thứ sáu, kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, trước hết là việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Sê San, Srepok và Đồng Nai.

Thứ bảy, kiên trì hợp tác, đấu tranh bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, trên nhiều diễn đàn nhằm bảo đảm khai thác sử dụng công bằng hợp lý nguồn nước chung của 6 quốc gia trên lưu vực sông Mê Công và bảo đảm sử dụng nước ở bất kỳ một quốc gia nào cũng không được gây hại đáng kể cho các quốc gia khác theo Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy và thông lệ quốc tế.

Thứ tám, tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý tài nguyên nước để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, trọng tâm là nguồn lực để triển khai thực hiện, bao gồm cả kinh phí, tổ chức bộ máy và năng lực thực thi

Thứ chín, tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất là tưới và thực hiện chính sách thu tiền khai thác nước ngầm để tưới cây theo quy định của Luật để chống lãng phí nguồn nước.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602918