Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 672/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 672/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý và giám sát biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực chủ yếu của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Bộ TN&MT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam; đánh giá khí hậu quốc gia, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam; nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực; triển khai một số hoạt động cấp bách về ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu.

Bộ TN&MT cũng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Kế hoạch như tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch có liên quan; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, đàm phán, vận động tài trợ quốc tế; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động.

  • Ngày 17/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến 2030.

(đường dẫn Quyết định 1159)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602914