Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Công văn số 8037/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng có Công văn số 3239/BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Căn cứ nội dung Công văn số 3239/BXD nêu trên, Sở Xây dựng có Công văn số 8037/SXD-QLCLXD gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Theo đó, Ban Quản lý sẽ thực hiện những nội dung sau:

  • Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia xây dựng, công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017, số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

  • Quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019.

  • Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn thiết kế, thỉ công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn” của Bộ Xây dựng đến các chủ đầu tư các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dưng tại địa chỉ http://www.xavdung.gov.vn).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43235727