Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020; Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam hiện đang được ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư. Ban Quan lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo đến Quý doanh nghiệp Ban Quản lý sẽ tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định hướng dẫn tại Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thi hành Luật Đầu tư cho đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 và Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được ban hành.

Ban Quản lý sẽ thông tin cho Quý Doanh nghiệp ngay khi có hướng dẫn mới từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư được triển khai thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43236419