Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

Thực hiện Công văn số 4319/UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 – 2025, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) triển khai đến các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng doanh nghiệp văn hóa như sau:

  1. Ban Giám đốc các công ty, chủ doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hóa theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 (đính kèm).

  2. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động; tích cực tham gia phối hợp địa phương tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42948502