Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/02/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Ngày 09/02/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định về việc sử dụng cần trục tháp phục vụ cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công tại các dự án xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này không áp dụng đối với các cần trục tháp là một phần bộ phận công trình hoặc thuộc dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư (được điều chỉnh theo các quy định pháp luật khác có liên quan).

       Theo quy định, việc lựa chọn loại cần trục tháp phải căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của các loại cần trục tháp hiện có, yêu cầu vận hành, đặc điểm của công trường để quyết định loại cần trục tháp phù hợp để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác thi công và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

         - Đối trọng của cần trục không được treo bên trên các công trình hiện hữu, đường giao thông;

         - Khi cần trục tháp ở trạng thái nghỉ (không hoạt động), vùng nguy hiểm vật rơi không được vượt ra khỏi phạm vi công trường;

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 và thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

        Đối với các cần trục đã lắp đặt trước ngày 20 tháng 02 năm 2023, không áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46778696