Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Công bố 55 thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Ngày 02/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 701/QĐ-BKHĐT...

Ngày 02/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 701/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 55 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, trong đó có 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện như: Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý; Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý; Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;…

Đồng thời, Quyết định cũng bãi bỏ 53 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 và 02 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814/QĐ-BKHDT ngày 25/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, bãi bỏ 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện, như: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; Giãn tiến độ đầu tư; Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư; …

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45939813