Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Ngày 03/9/2017, Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 1305/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016...

Ngày 03/9/2017, Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 1305/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Theo đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 314 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (trong đó KCX – KCN có 70 cơ sở) (đính kèm Quyết định số 1305/QĐ-TTg).

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 21/2011/ NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định: “Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng sau đây:

a) Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1000 TOE) trở lên.

b) Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên”.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2014 của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Các nội dung chính cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cần thực hiện:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và năm (5) năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại đơn vị. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gửi về các Sở quản lý chuyên ngành, đồng thời sao gửi Sở Công thương chậm nhất ngày 15/01 hàng năm (theo mẫu Thông tư số 09/2012/TT-BCT).

2. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Chỉ định cán bộ quản lý năng lượng để theo dõi, quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.

4. Áp dụng mô hình quản lý năng lương theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ.

5. Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong việc xây mới, cải tạo, mở rộng cơ sở

6. Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị để thành lập mạng lưới cán bộ quản lý năng lượng đảm bảo hiệu quả, xuyên suốt, đến các đội, phân xưởng, tổ… trong đơn vị theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP.

Lập danh sách những cán bộ có nhu cầu đào tạo về quản lý năng lượng gửi về Sở Công thương trước ngày 15/02 hàng năm để Sở tổng hợp và lập kế hoạch mở lớp đào tạo cán bộ quản lý năng lượng.

7. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sớm triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm xác định những khâu bất hợp lý trong việc sử dụng năng lượng tại đơn vị.

(Đính kèm Thông báo số 9050/TB-SCT ngày 22/9/2017 của Sở Công thương Tp.HCM)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33845290