Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Nghị định Chính phủ quy định về kinh doanh thuốc lá

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP...

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (viết tắt Nghị định số 106/2017/NĐ-CP). 

Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được cấp cho thương nhân theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực cho đến khi hết thời hạn theo Giấy phép đã cấp.

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung:

1. Điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá sửa đổi như sau:

“a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;”

“c) Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).”

“d) Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

2. Điểm a, điểm d khoản 2 Điều 26 điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá sửa đổi như sau:

“a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;”

“d) Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

3. Điểm a, điểm d khoản 3 Điều 26 điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá sửa đổi như sau:

“a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;”

“d) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

Nghị định 106/2017/NĐ-CP cũng bãi bỏ một số quy định về điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị con người khi cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu, sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

1. Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 9.

“a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận chuyển”.

2. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 26.

“e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 02 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;”

2. Bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 26.

“e) Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;”

3. Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 26.

“c) Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;”

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34633519