Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2011/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Ngày 19/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011...

Ngày 19/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại như sau:

Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 8: "d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài."

Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 10: "đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh."

Khoản 2, Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điểm đ khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"đ) Giấy tờ chứng minh Trưởng Chi nhánh thường trú tại Việt Nam;"

Bãi bỏ điểm b, c và e khoản 2 Điều 21:

"b) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

e) Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh."

Khoản 3 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện;

b) Bản sao có chứng thực Điều lệ của Tổ chức trọng tài nước ngoài."

Bãi bỏ điểm b, điểm d khoản 2 Điều 22 :

"b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

d) Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh."

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 9 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35132623