Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các nội dung về:

- Chứng từ kế toán;

- Lập, ký và lưu giữ chứng từ kế toán;

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của các tài khoản 111 (Tiền mặt),tài khoản 113 (Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước), tài khoản 131 (Phải thu về thuế chuyên thu), tài khoản 132 (Phải thu phí, lệ phí), Tài khoản 138 (Phải thu khác), tài khoản 332 (Thanh toán ngân sách nhà nước về tiền phí, lệ phí), tài khoản 336 (Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác đã thu)…;

- Sổ kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Sổ kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử trong hệ thống kế toán thuế xuất khẩu,nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm toán theo quy định, đơn vị kế toán phải có trách nhiệm in ra giấy các tài liệu kế toán lưu trữ trên phương tiện điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) và đóng dấu (nếu có) để cung cấp theo thời hạn yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”

Thông tư số 112/2018/TT-BTC bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (mẫu số 01/SNV), sổ theo dõi thu thuế phi mậu dịch (mẫu số 05/SNV) tại Hệ thống sổ kế toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu của Phụ lục số 03.

- Bảng cân đối kế toán (mẫu số 11/CĐKT) tại Danh mục, mẫu báo cáo tài chính và giải thích báo cáo của Phụ lục số 04.

- Sơ đồ kế toán tại Phụ lục số 05.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36515217