Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Vướng mắc C/O mẫu E

Ngày 04/10/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6331/TCHQ-GSQL...

Ngày 04/10/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6331/TCHQ-GSQL về  vướng mắc C/O mẫu E.

Theo đó, đối với mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu E do Hải quan Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn số 5743/TCHQ-GSQL ngày 09/9/2019 và thông báo bổ sung danh sách mẫu dấu, chữ ký của cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E tại công văn 6221/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2019.

Đối với mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu E do Hội xúc tiến thương mại Quốc tế của Trung Quốc (CCPIT) cấp, Tổng cục Hải quan đã cập nhật trên Hệ thống nghiệp vụ Hải quan theo thông báo tại công văn số 2717/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2019.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37415484