Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng...

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP  hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đối tượng áp dụng của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP bao gồm:

  • Công ty đại chúng;

  • Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông;

  • Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;

  • Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng.

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017, trừ các quy định sau:

  • Quy định: "Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." tại khoản 2 Điều 12 có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực;

  • Quy định: "Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác." tại khoản 3 Điều 12 có hiệu lực sau 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33826977