Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017 về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Thực hiện quy định tại Điều 36, Điều 81 của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ thống kê, báo cáo về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động...

Thực hiện quy định tại Điều 36, Điều 81 của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ thống kê, báo cáo về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nghiêm trọng; Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định về thời điểm, mẫu báo cáo tai nạn lao động; Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng; căn cứ công văn số 29906/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 17/11/2017 của Sở LĐTBXH về việc tăng cường công tác ATVSLĐ, tổng hợp, báo cáo tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ, Ban Quản lý đã hướng dẫn các Công ty PTHT KCX, KCN và Doanh nghiệp thực hiện những nội dung:

1. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại Doanh nghiệp, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong công tác hàn, nguy cơ tai nạn do sử dụng các máy, thiết bị không đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất;

2. Tổ chức tốt công tác huấn luyện ATVSLĐ nhằm nhắc nhở, cảnh báo nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành phòng ngừa tai nạn lao động cho người lao động trước khi thực hiện công việc.

3. Thống kê báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động và công tác ATVSLĐ năm 2017, gửi về Sở LĐTBXH theo đúng thời gian quy định:

  • Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2017 theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 thàng 5 năm 2016 của Chính phủ.

  • Thống kê, báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 thàng 5 năm 2016 của Bộ LĐTBXH.

4. Báo cáo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi nhận: Phòng An toàn lao động), địa chỉ: Số 159 Pasteur, phường 6, quận 3, điện thoại liên hệ: (028) 3829.2472 hoặc gửi qua địa chỉ email: vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn.

Thời hạn nộp báo cáo: ngày 10 tháng 01 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811184