Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tập huấn các văn bản Quy phạm pháp luật ban hành năm 2018 về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và nội dung cải cách chính sách tiền lương

Nhằm cập nhật, triển khai một số nội dung về chính sách tiền lương năm 2018 và định hướng cải cách tiền lương cũng như quan hệ lao động tại các Doanh nghiệp...

Nhằm cập nhật, triển khai một số nội dung về chính sách tiền lương năm 2018 và định hướng cải cách tiền lương cũng như quan hệ lao động tại các Doanh nghiệp trong KCX, KCN Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 5154/KH-BQL ngày 18/12/2018 về “Tập huấn các văn bản Quy phạm pháp luật ban hành năm 2018 về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và nội dung cải cách chính sách tiền lương”; theo đó, sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX, KCN Thành phố vào các ngày 08/01, 09/01 và 10/01/2019 gồm những nội dung chính như sau:

  • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trưng ương khóa XII số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong Doanh nghiệp;

  • Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018;

  • Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

  • Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Các Doanh nghiệp lập Danh sách đăng ký và gửi về Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý trước ngày 05/01/2019 để việc tổ chức lớp đạt kết quả tốt.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36467218