Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Cập nhật danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2916 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã ban hành công văn số 1638/MT-LĐ ngày 26/12/2018 về việc công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường vệ sinh lao động.

Theo đó, tính đến ngày 26/12/2018, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã cập nhật danh sách, thông tin của 143 tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động, gồm 22 đơn vị thuộc trung ương và 121 đơn vị do các Sở Y tế công bố. Rút toàn bộ các công bố Danh sách đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trước đây trên website của Bộ Y tế.

 Thông tin danh sách của 143 đơn vị theo file đính kèm, được tải từ trang web www.vihema.gov.vn của Cục Quản lý Môi trường Y tế.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37231316