Lao động - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động (5/1/2017 8:52)

Theo Công văn số 30296/SLĐTBXH-ATLĐ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/12/2016 về việc tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016...


Theo Công văn số 30296/SLĐTBXH-ATLĐ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/12/2016 về việc tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức triển khai, đánh giá, xét chọn và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc khu chế xuất – khu công nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đạt các tiêu chuẩn khen thưởng theo Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng theo tiêu chuẩn như sau:

1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và đạt các tiêu chuẩn xét khen thưởng theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Được xét tặng cho cá nhân, tập thể có 03 năm liên tục trở lên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

3. Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Được xét tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 4 Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo Chương III Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, mẫu báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể theo mẫu số 07 hoặc 08 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 17/4/2012 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và biểu mẫu đính kèm gửi về Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1) trước ngày 10/01/2017 (thứ Ba). Những hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không xem xét đề nghị khen thưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý, điện thoại 38.232.575 – 38.290.405 (số nội bộ 34, 35), email: labour.dept@hepza.gov.vn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động năm 2017(6/12/2016)
Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ(6/12/2016)
Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở(25/11/2016)
Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội(25/11/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34085418