Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục (15/8/2017 10:15)

Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục...


Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cần trục (Ký hiệu: QCVN 29:2016/BLĐTBXH) có hiệu lực thi hành. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin một số quy định như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại cần trục phục vụ việc vận chuyển sản phẩm, hàng hóa.

 • Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại cần trục tự hành phân loại theo TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009) Cần trục – Phân loại theo chế độ làm việc – Phần 2: Cần trục tự hành.

 • Quy chuẩn này không áp dụng đối với các cần trục vận hành bằng tay, cần trục lắp trên tàu thủy chở hàng, cần trục tháp.

2. Yêu cầu đối với những người làm việc với cần trục:

 • Người lái cần trục phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.3.2 của TCVN 7549-1:2005.

 • Người xếp dỡ tải phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.4 của TCVN 7549-1:2005.

 • Người báo hiệu phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.5 của TCVN 7549-1:2005.

 • Người lắp ráp cần trục phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.6 của TCVN 7549-1:2005.

 • Đơn vị sử dụng cần trục phải có trách nhiệm kiểm tra định kỳ cần trục theo quy định tại Phụ lục A của TCVN 7549-1:2005.

 • Người lao động làm việc trực tiếp với cần trục phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

 • Người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, người vận hành cần trục và những người làm việc với cần trục phải được đào tạo về chuyên môn phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn.

3. Kiểm định kỹ thuật an toàn:

 • Cần trục trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, hoặc kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và được gắn tem kiểm định theo quy định.

 • Việc kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương(8/8/2017)
Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động là an toàn,vệ sinh viên(7/8/2017)
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động(7/8/2017)
Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng(7/8/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36662996