Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (26/8/2016 19:17)

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động...


Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đã ban hành các Nghị định và Thông tư liên quan. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trong việc nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thời điểm hiện tại như sau:

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động;

 • Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

 • Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

 • Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

 • Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

 • Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

 • Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế;

 • Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;

 • Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

 • Thông tư số 23/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 24/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 25/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.

 • Thông tư số 26/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu  - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 27/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 28/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp;

 • Thông tư số 29/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc;

 • Thông tư số 30/2016/TT-BYT  ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Một số lưu ý trong việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc(19/8/2016)
Một số lưu ý khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp(19/8/2016)
Báo Tuổi Trẻ tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm lần 1 – năm 2016(15/8/2016)
Quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động(15/8/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34906757