Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động (5/5/2015 10:31)

Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT (Thông tư số 41) quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp...


Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT (Thông tư số 41) quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO bao gồm: kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải.

1/. Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

- Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, căn cứ xác định bao gồm:

a) Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ thuộc Phụ lục I Thông tư số 41;

c) Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật, căn cứ xác định bao gồm:

a) Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục II Thông tư số 41;

c) Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

2/. Hồ sơ để chứng minh người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 41 không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

a) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam nêu rõ thời hạn làm việc của người lao động;

b) Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH);

c) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Các giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và c là một (01) bản chính hoặc một (01) bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư này là một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam (một (01) bản sao chứng thực).

Đồng thời, ngày 24/3/2015 Bộ Công Thương đã có Công văn số 2873/BCT-KH hướng dẫn việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Theo đó, chỉ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp làm việc trực tiếp trong lĩnh vực dịch vụ thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 41 (đính kèm công văn số 2873/BCT-KH).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Sơ kết chương trình bình ổn thị trường năm 2014 - Tết Ất Mùi 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015(1/4/2015)
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động về bảo hiểm xã hội một lần(1/4/2015)
Chương trình gặp gỡ, biểu dương các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề tiêu biểu trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.(25/3/2015)
Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015(24/3/2015)
Các trang: 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399468