Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa

Thực hiện Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND...

Thực hiện Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý triển khai một số nội dung đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp như sau:

1. Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt CTRSH) tại nguồn.

- CTRSH được phân thành 02 nhóm như sau:

   + Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.

   + Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại).

- CTRSH tại nguồn sau phân loại phải được lưu chứa trong bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu giữ (thùng) riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết loại chất thải.

- Bao bì (túi), thiết bị lưu giữ (thùng) CTRSH sau phân loại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

   + Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, không làm rò rỉ nước rỉ rác và có kích thước phù hợp với lượng chất thải, thời gian lưu giữ.

   + Bao bì (túi) phải được buộc kín, thiết bị lưu giữ (thùng) phải có nắp đậy kín để đảm bảo không phát tán mùi và có dán biển cảnh báo thông tin trên thân thùng.

- Đối với chất thải rắn cồng kềnh (nhánh cây lớn): chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để yêu cầu dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh đến nơi tiếp nhận. Chủ nguồn thải tự thỏa thuận giá dịch vụ với đơn vị cung ứng dịch vụ.

- Chủ nguồn thải tự ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH tại nguồn. Nội dung thỏa thuận hợp đồng phải đảm bảo các nội dung sau:

   + Thời gian, phương thức chuyển giao, thu gom CTRSH; yêu cầu kỹ thuật và chất lượng dịch vụ được thỏa thuận trong hợp đồng phải đảm bảo phù hợp với quy định chung của UBND phường, xã và quy trình kỹ thuật thu gom CTRSH tại nguồn do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành đề đảm bảo kết nối và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

   + Giá dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn được các bên thỏa thuận trên cơ sở giá dịch vụ thu gom tại nguồn do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận thực hiện và trả giá các dịch vụ tăng thêm khác theo nhu cầu.

2. Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi nilông khó phân hủy đối với môi trường, con người đến người lao động; từ đó thay đổi hành vi, thói quen dùng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni-lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy, túi vải dùng nhiều lần, túi ni-lông tự phân hủy, túi ni-lông thân thiện môi trường; hạn chế tiến tới việc không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa, chai nhựa, chén, đĩa nhựa… sử dụng một lần trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp; vận động người lao động mang theo túi khi mua sắm, mang chai nước sử dụng nhiều lần.

- Hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy để lưu chứa CTRSH sau phân loại và thay thế bằng túi ni lông dễ phân hủy, bao bì thân thiện môi trường để lưu chứa CTRSH sau phân loại.

- Phân loại tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải khác và chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế, xử lý theo quy định.

- Các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một lần có kế hoạch hạn chế sản xuất và chuyển đổi dần sang sản xuất các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
41026339