Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết định số 11/2022/NQ-HĐND...

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết định số 11/2022/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các quy định cụ thể như sau:  

1. Đối tượng thực hiện: Các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường.

3. Tổ chức thu phí: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

Đối tượng

Mức phí
(Đồng/hồ sơ)

Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

11.000.000

Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

14.500.000

Lưu ý: Không có đối tượng miễn và giảm phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779106