Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẦT THẢI NGUY HẠI 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 8207/STNMT-CTR ngày 27/8/2018 thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý Chất thải nguy hại...

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 8207/STNMT-CTR ngày 27/8/2018 thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý Chất thải nguy hại định kỳ năm 2017.

Theo đó, các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo quản lý CTNH năm 2017 nhanh chóng thực hiện báo cáo (kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 theo mẫu tại Phụ lục 4A ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 25/9/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36885529