Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022...

Vừa qua, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng được tổ chức vào các ngày 16/10, 23/10 và 30/10/2022. Có 78 đảng viên mới được kết nạp dưới 12 tháng thuộc 15 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý tham dự học.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận 10 chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; …

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Trí

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794248