Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo về tái cơ cấu các phòng chuyên môn của Ban Quản lý

Thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh...

Thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý), Trưởng ban Ban Quản lý đã ký ban hành các Quyết định về tái cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn của Ban Quản lý, cụ thể như sau:

  1. Quyết định số 1257/QĐ-BQL ngày 27 tháng 4 năm 2017 về thành lập Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư thuộc Ban Quản lý;

  2. Quyết định số 1258/QĐ-BQL ngày 27 tháng 4 năm 2017 về thành lập Phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Ban Quản lý;

  3. Quyết định số 1259/QĐ-BQL ngày 27 tháng 4 năm 2017 về đổi tên Phòng Quản lý Xây dựng thành Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban Quản lý;

  4. Quyết định số 1293/QĐ-BQL ngày 28 tháng 4 năm 2017 về giải thể Phòng Đại diện;

  5. Quyết định số 1294/QĐ-BQL ngày 28 tháng 4 năm 2017 về giải thể Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu.

Các phòng được thành lập mới và đổi tên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1229/QĐ-BQL ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602910