Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự cấp phòng chuyên môn của Ban Quản lý

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý);

Ngày 28/4/2017, Trưởng ban Ban Quản lý đã ký ban hành các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức, cụ thể như sau:

I. Đối với phòng Kế hoạch Tổng hợp:

 1. Điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Nữ, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1270/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 2. Điều động và bổ nhiệm ông Đàm Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1271/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 3. Điều động ông Nguyễn Tùng Nhân, Chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp đến nhận công tác tại PhòngKế hoạch Tổng hợp theo Quyết định số 1272/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

II. Đối với phòng Quản lý Lao động:

 1. Điều động và bổ nhiệm ông Trần Công Khanh, Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Lao động; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo Quyết định số 1273/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý..

 2. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Đại diện, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Lao động; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1274/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 3. Điều động ông Thái Tiến Tài, Cán sự Văn phòng và ông Hồ Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng Đại diện đến nhận công tác tại Phòng Quản lý Lao động theo Quyết định số 1275/QĐ-BQL và Quyết định số 1276/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

III. Đối với phòng Quản lý Doanh nghiệp:

 1. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Võ Minh Thư, Trưởng phòng Quản lý Lao động, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1277/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 2. Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh, Phó Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1278/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

IV. Đối với phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng:

 1. Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Lan Chi, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo Quyết định số 1279/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 2. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Vĩnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1280/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 3. Điều động ông Trần Kế Quang, ông Võ Kỳ Nam, ông Phan Anh Dũng và bà Điền Thị Hồng Nữ, Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng đến nhận công tác tại Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng theo Quyết định số 1281, 1282, 1283, 1284/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

V. Đối với phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư:

 1. Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, giữ chức vụ Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1285/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 2. Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đăng Bộ, Phó Trưởng phòng Đại diện, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo Quyết định số 1286/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 3. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Tươi, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 1287/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 4. Điều động bà Phạm Thị Trường An và ông Hồ Thanh Tuấn, Chuyên viên Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu; ông Nguyễn Việt Trung, Chuyên viên Phòng Đại diện đến nhận công tác tại PhòngHỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư theo Quyết định số 1288, 1289, 1290/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

VI. Đối với Văn phòng:

 1. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng; thời gian giữ chức vụ là 5 năm Quyết định số 1291/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

 2. Điều động và bổ nhiệm ông Văn Vĩnh Thịnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng; thời gian giữ chức vụ là 5 năm Quyết định số 1292/QĐ-BQL ngày 28/4/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

Các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602913