Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Kiện toàn nhân sự Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BQL ngày09 tháng 01 năm 2018 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh...

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BQL ngày09 tháng 01 năm 2018 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc Kiện toàn nhân sự Ban biên tập trang thông tin điện tửBan Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, gồm các cá nhân có tên sau:

1.   Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Trưởng ban: Trưởng Ban biên tập;

2.   Bà Bùi Thị Nữ, Chánh Văn phòng:Phó Trưởng Ban biên tập;

3.   Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng: Phó Trưởng Ban biên tập;

4.   Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: Phó Trưởng Ban biên tập;

5.   Ông Phạm Hồng Thái, Chuyên viên Văn phòng: Thư ký Ban biên tập;

6.   Ông Nguyễn Nam Trung, Chuyên viên Văn phòng: Phụ trách kỹ thuật.

Và các thành viên:

7.   Ông Trần Việt Hà, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư:

8.   Ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Quản lý Lao động;

9.   Bà Lê Thị Lan Chi, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;

10.  Bà Phạm Thị Hải, Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư;

11.  BàTạ Chu Uyên Nguyên, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp;

12.  Ông Nguyễn Quốc Vinh, PhóTrưởng phòng Quản lý Môi trường.

Ban biên tập trang thông tin điện tử có nhiệm vụ:

  • Trưởng Ban biên tập: chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động Ban biên tập, phê duyệt nội dung thông tin trước khi công bố trên mạng.

  • Phó Trưởng Ban biên tập: giúp Trưởng Ban biên tập rà soát nội dung thông tin để xử lý nhanh và điều hành hoạt động Ban biên tập.

  • Các thành viên Ban biên tập: chịu trách nhiệm cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng quy định (các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình hoạt động KCX-KCN, …) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do mình phụ trách cho Thư ký Ban biên tập.

  • Thư ký Ban biên tập: tập hợp thông tin từ các thành viên trình Trưởng Ban biên tập phê duyệt trước khi công bố trên mạng; làm thư ký các buổi họp của Ban biên tập; thực hiện công tác hành chính của Ban biên tập.

  • Phụ trách kỹ thuật: thực hiện hiệu chỉnh hình thức, nội dung thông tin, hình ảnh sau khi Trưởng Ban biên tập phê duyệt; bảo mật các tài khoản sử dụng đăng nhập vào Trang thông tin điện tử theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2018và thay thế Quyết định số 1893/QĐ-BQLngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố về việc kiện toàn nhân sự Ban biên tập Trang thông tin điện tử./.theo ển khai thực hiện  nghiệp thành phốm phục vụ tốt ội qui ý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố về việc

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35604860