Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tọa đàm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

Chiều ngày 16/7, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức tọa đàm “Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị...

Chiều ngày 16/7, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức tọa đàm “Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” (QCDCCS); giải pháp “Nâng cao chất lượng hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp (DN) theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

 

Tham dự buổi toạ đàm có đồng chí Phan Lê Vũ, Trưởng Phòng Lao động Xã hội, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Ban Quản lý; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Ban Quản lý, cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Ban Quản lý.

Năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Hepza) nắm tình hình hoạt động, việc chấp hành pháp luật lao động của DN; hướng dẫn triển khai thực hiện QCDCCS trong DN; tuyên truyền, hướng dẫn các DN nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh trong trại thái bình thường mới; tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực phù hợp với thực tế của đơn vị; tuyên truyền, vận động người lao động đồng hành cùng DN, ổn định tâm lý, an tâm làm việc góp phần tăng năng suất lao động cùng DN vượt qua khó khăn và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh sau đợt dịch Covid-19; hỗ trợ DN tuyển dụng lao động, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, lễ hội văn hóa nhằm thu hút người lao động tham gia, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần,  mức hưởng thụ văn hóa của người lao động; chỉ đạo tổ chức chăm lo cho đối tượng thuộc diện chính sách, công nhân, người lao động bị nhiễm Covid-19; tập trung chỉ đạo, kịp thời ổn định mối quan hệ lao động hài hòa, hạn chế tranh chấp lao động.

Việc thực hiện QCDCCS tại các DN có vốn nhà nước (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) và các DN ngoài khu vực nhà nước (theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP) đã được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên và người lao động nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ mục tiêu, định hướng phát triển của DN để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại cơ quan nhà nước có 100% đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022; có 423/799 đơn vị có thỏa ước lao động tập thể (53%); 92/799 đơn vị tổ chức đối thoại (11,51%); 70/799 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động (8,76%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDCCS trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: một số ít DN chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc; việc tổ chức hội nghị người lao động tại một số DN vẫn còn mang nặng tính hình thức; vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại một số DN chưa thực sự rõ nét trong việc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện QCDCCS, …

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã phát biểu sôi nổi, trao đổi những nội dung tập trung các nhóm vấn đề về tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; công tác phối hợp giữa các đơn vị Hepza với các công ty phát triển hạ tầng KCN, Hiệp hội HBA, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động người lao động đồng hành cùng DN, tích cực lao động sản xuất góp phần tăng năng suất lao động cùng DN vượt qua khó khăn và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh sau đợt dịch Covid-19; việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện QCDCCS tại DN, … những cách làm hay, mô hình sáng tạo cũng được các đại biểu mạnh dạn chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Ban Quản lý đồng chí Võ Cao Sơn nhấn mạnh việc thực hiện công tác QCDCCS tại nơi làm việc là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển lực lượng. Trong những năm qua, việc chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc trong DN, đặc biệt là tổ chức hội nghị người lao động hàng năm luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý quan tâm chỉ đạo. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận tham mưu cùng các Cấp ủy cơ sở, tổ chức Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện QCDCCS gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đơn vị.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo QCDCCS Đảng ủy Ban Quản lý đồng chí Võ Cao Sơn đề nghị các đơn vị cần tập trung một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; tổ chức tập huấn, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDCCS.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS của các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện QCDCCS tại doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị người lao động hàng năm tại các doanh  nghiệp.

Thứ tư, căn cứ tình hình thực tế, thực hiện các biện pháp thích hợp để tiếp tục tuyên truyền pháp luật đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm giúp kịp thời nắm bắt những quy định mới của pháp luật lao động về thương lượng tập thể, đối thoại và thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc, góp phần xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Thứ năm, thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDCCS đến thành viên Ban Chỉ đạo các KCX, KCN, đại diện lãnh đạo các DN.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS trong hoạt động cơ quan, DN còn được tập trung triển khai gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

Minh Trí

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
44171187