Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”

Ngày 02/10/2017, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”...

Ngày 02/10/2017, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” (Quy chế phối hợp) theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi điều chỉnh của Quy chế phối hợp bao gồm:

  • Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư;

  • Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của UBND thành phố theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư;

  • Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của UBND thành phố theo quy định tại Khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở và Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  • Các dự án đầu tư thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư là các dự án có thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” dự án theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư.

Quyết định số 5166/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34651867