Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP...

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP gồm 08 Chương và 76 Điều quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế; đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ngoài ra, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP có quy định chi tiết về một số mô hình phát triển khu công nghiệp, trong đó là khu công nghiệp sinh thái với các chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển khu công nghiệp sinh thái và thủ tục thành lập, chứng nhận khu công nghiệp sinh thái. Nghị định còn quy định về điều kiện chuyển đổi các khu công nghiệp đã có thời gian hoạt động tối thiểu 15 năm mà vị trí nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh sang phát triển khu đô thị - dịch vụ phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 72 của Nghị định này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794430