Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Khối thi đua 9 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TĐKT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố về tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của các cụm, khối thi đua năm 2018...

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TĐKT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố về tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của các cụm, khối thi đua năm 2018, Ban Quản lý Khu Nam - Khối trưởng Khối thi đua 9 ban hành Kế hoạch số 45/KH-KTĐ9 ngày 14 tháng 9 năm 2018 về tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Khối thi đua 9 năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 • Nắm bắt tình hình tổ chức triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua 9.

 • Tổng hợp đánh giá tình hình xây dựng phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến ở các đơn vị Khối thi đua 9.

 • Thực hiện kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đánh giá trung thực, khách quan, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại đơn vị, Khối thi đua 9.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG:

1.  Đối tượng kiểm tra: Các đơn vị thành viên Khối thi đua 9.

2.  Nội dung kiểm tra:

a)  Đối với Khối trưởng Khối thi đua 9:

 • Việc triển khai kế hoạch và quy chế hoạt động khối thi đua năm 2018;

 • Nội dung ký kết giao ước thi đua; bảng đăng ký danh hiệu thi đua; nội dung, tiêu chí và thang điểm thi đua; các báo cáo, nội dung sinh hoạt chuyên đề đã thực hiện; biên bản họp giao ban hàng quý;

 • Kết quả hoạt động khối thi đua 9 trong năm 2018;

 • Các văn bản tổ chức hoạt động chào mừng 70 năm  Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước (11/6/2048 – 11/6/2018).

 • Những vấn đề khó khăn, hạn chế trong tổ chức sinh hoạt khối thi đua cần kiến nghị, đề xuất.

b)  Đối với các đơn vị thành viên Khối thi đua 9:

 • Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng:

   + Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (nếu có) và quy chế xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị;

   + Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng xét công nhận sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở;

   + Nội dung, tiêu chí và thang điểm thi đua năm 2018 của các cụm, khối thi đua thuộc đơn vị.

   + Quy chế xét sáng kiến, các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị;

 • Các văn bản tổ chức hoạt động chào mừng 70 năm  Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước (11/6/2048 – 11/6/2018).

 • Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị:

   + Tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua.

   + Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

   + Tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua: các phong trào do Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố phát động; các phong trào do ngành dọc, phong trào do đơn vị đã phát động; kết quả thực hiện.

   + Công tác lưu hồ sơ thi đua, khen thưởng của đơn vị.

   + Quy trình phát hiện, xây dựng mô hình mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua và phương pháp tuyên truyền, nhân rộng ddiern hình tiên tiến của đơn vị.

   + Biên bản họp Hội đồng thi đua – khen thưởng của đơn vị.

   + Lập quỹ khen thưởng và thu, chi tiền thưởng.

 • Những khó khăn vướng mắc trong tổ chức các phong trào thi đua; trong việc xét và đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại đơn vị.

3. Hình thức kiểm tra: Các đơn vị thành viên Khối thi đua 9 tự kiểm tra và báo cáo về Khối trưởng. Sau đó, Khối trưởng Khối thi đua 9 tổng hợp kết quả tự kiểm tra của các đơn vị để thực hiện Báo cáo chung của Khối thi đua 9, gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố)./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36515169