Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2019.

Ngày 31/3/2019, Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2019.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 111 đảng viên mới được kết nạp dưới 12 tháng thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố. Các đảng viên mới sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong các ngày chủ nhật 31/3, 07/4 và 21/4/2019. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36645015